Zastrzeżné zamkniãcé sprawë

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zastrzeżné zamkniãcé sprawë - insztitucjô pòlégającô na zastrzeżnym zatrzimanim òbsztrofòwóniô za zlecziństwò.

Na prawnô insztitucjô zanôlégô na zastrzeżnym zwòlnienim sprôwcë òd sztrôfny òdpòwiedzalnotë retribùtiwnégò ôrtu. Òna parłãczi sã mët przëpisanim ùdanémù sprôwianégò zlecziństwa, leno no przepisanié mô czësto prowizorny karaktér. Je zastrzeżnym (próbnym) zwòlnienim òd òdebraniégò sztrôfë bez sprôwcã. To òznôczô jistno kòntrolowóną wòlnotã. Sztrôfné dzejanié procëm sprôwcë zatrzëmiwô sã ju w sztóce przëszëkùjącégò sprôwianiô, nigle przińdze do rozprawë ë òbsądzeniô. Zastrzeżné zamkniãcé sprawë je rozsądzywóné bez sąd òbczas zeńdzeniégò.

Greńce brëkòwaniô[edicëjô | editëjë zdrój]

Je brëkòwóné procëm sprôwcë zlecziństwa zagrożonégò mët sztrôfã, chtërna nie je wikszô niż 5 lat zabiéru wòlnotë (art. 66 sztrôfnégò kòdeksu Pòlsczi Repùbliczi).

Zastrzedżi brëkòwaniô[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Sprôwca nie béł rëchli za ùmëslné zlecziństwò òbsztrofòwóny.
 • Wina ë spòleznowô szkòdlëwòta dzejaniégò nie je wiôlgô.
 • Co do spòsobnosców negò zrobieniô ni mô niżódnëch wątplëwòtów.
 • Ôrt bëcô sprôwcë niéòbsztrofòwónégò za ùmëslné zlecziństwò, jegò włôscëwòscë ë personowé znanczi ôs donëchczasowé żëcé do grëpë zaswiôdcziwają, że nimò zamkniãcégò sprawë mdze żëc w prawnym òrnągù, a òsoblëwie nie mdze w przindnocë robic niżódnégò zlecziństwa próbë.

Cząd próbë[edicëjô | editëjë zdrój]

Cząd próbë warô òd jednégò rokù do trzech lat - czas nëkô òd sztótu nadaniô òsądzeniémù prawny mòcë.

Òbrzeszenia òbsądzëwóné bez sąd (z nakazaniô)[edicëjô | editëjë zdrój]

Bez zastrzeżné zamkniãcé sprawë sąd òbrzesziwô procëm ùdanémù nót całownégò abò partownégò zrëchtowaniégò szkòdë. Pòdlé mòżlëwòtów mòże téż bëc zasądzony òbrzeszk wënadgrodzeniô za skrziwdzenié, abò miast òbrzeszków rozsądzëwô sã przëszëkòwanié przëdôwkù.

Òbrzeszenia òbsądzëwóné bez sąd (pòdlé ùznaniô)[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Dozérënk kùratorë abò personë wôrti dowiérnotë, stowôrë, insztitucji abò spòleznowi òrganizacji, do chtërny dzejaniów przenôlégò bôczënk ò wëchòwanié, niédopùscëwanié do znikwieniô mòralnote abò wëspòmaganié òbsądzonym.
 • Sąd mòże òbrzeszëc do:
  • regùlarnégò dôwaniô beszitu dlô sądu abò kùratorë ò rozwiju cządu próbë;
  • przeproszeniô skrziwdzonégò;
  • wëkònaniô òbrzeszkù dôwaniô dëtkòw na ùtrzëmiwanié skrziwdzonégò;
  • wstrzëmiwaniô sã òd ùżëwaniô alkòhòlowëch napitków pònad miarã abò brëkòwaniô jinszëch narkòticznëch mitlów;
  • wstrzëmiwaniô sã òd kòntaktowaniô sã mët skrziwdzonym abò jinszyma personama w dóny spòsòb abò zblëżiwaniô sã do skrziwdzonégò abò jinszëch personów;
 • Sąd mòże zasądzëc sztrôfné mitle w pòstacëji:
  • dëtkòwégò swiôdczeniô abò przëdôwkù;
  • zakazu karowaniô do 2 lat.

Pòdjimniãcé sztrôfny sprawë (z nakazaniô)[edicëjô | editëjë zdrój]

Nachôdô, czej sprôwcã òbczas cządu próbë zrobił ùmëslné zlecziństwò, za chtërné òstôł prawòmòcno òbsądzony.

Pòdjimniãcé sztrôfny sprawë (pòdlé ùznaniô)[edicëjô | editëjë zdrój]

Nachôdô, jeżlë:

 • sprôwca òbczas cządu próbë pòdpôdająco narësziwô prawny òrnąg, òsoblëwie jeżlë zrobił jinszé (niże ùmëslné) zlecziństwò;
 • wënëkiwô sã òd dozéru, wëkònaniô nakazanégò òbrzeszkù abò zasądzonégò sztrôfnégò mitla abò téż nie wëkònywô zacwierdzonégò mët skrziwdzonym dogôdënkù;
 • sprôwca pò wëdanim zasądzeniô ò zastrzeżnym zamkniãcym sprawë, le przed zjiscënim jegò prawòmòcnotë, pòdpôdająco narësziwô prawny òrnąg, òsoblëwie jeżlë òb nen czas zrobi zlecziństwò.

Czas pòdjimniãcô zastrzeżnié zamkniãti sprawë[edicëjô | editëjë zdrój]

Zastrzeżnié zamkniãtô sprôwa ni mòże òstac pòdjimniãtô pózni niże w cygù 6 ksãżëców òd zakùńczeniô próbë.

Zastrzeżné zamkniãcé sprawë w pòpùlarny lëteraturze[edicëjô | editëjë zdrój]

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]