Wiki:Terminologijô

Z Wikipedia

Artikel[editëjë zdrój]

Artiklã w Wikipediji mianëjemë starnã chtërnô je równoznaczëną hasła w tradicëjny encyklopediji. Artikel mô wërazny titel ë òpisywô jaczi kònkretny pòchwôt. Artiklama nie są starnë ùjednoznacznieniô, diskùsëjné, aùtomatno generowóné lëstë (np. Specjalnô:Recentchanges (Slédné edicëje), Specjalnô:Listusers (Lësta brëkòwników), ëtd.)

Kònflikt edicëji[editëjë zdrój]

Mô plac, czej dwie òsobë równoczasowò robią nad jedną starną. W taczim przëtrôfkù soft-wôra Wikipediji pòkôzywô drëdżé edicëjné òkno z wëraznym zaznaczenim zmian dokònónëch przez drëdżégò aùtora, a téż blokùje mòżlëwòtã zapisaniégò edicëje òbù aùtoróm. Nôslédno je nót sparłãczëc zmianë dokònóné przez òbù aùtorów, a przë tim jeden z nich mùszi sã wëcopac z edicëji.

NPOV (Neùtralny pąkt zdrzeniégò)[editëjë zdrój]

Je to skrodzëna òd "Neutral Point Of View", to je òglowi reglë, że artikle Wikipediji darwają miec swiatopòzdrzatkòwò neùtralny charakter. Zdrzë: Neùtralny pąkt zdrzeniégò

Przeczerowanié[editëjë zdrój]

Ga jistnieją dwa alternatiwné miona jednégò artikla (np: Kaszëbë ë Kaszëbskô), na jedny ze starnów rëchtëjemë aùtomatné przeczerowanié do drëdżi. Robimë to przez wpisónié do starnë przeczerowaniô tekst #REDIRECT [[Włôscëwô starna]]

Rëmnota mionów[editëjë zdrój]

Métel klasyfikacëji starnów w Wikipediji. Meritoriczné artikle słëchają òglowi rëmnoce mionów, chtërnô ni mô gwôsnégò miona. Króm tegò Wikipedijô òbsôdô pôrã specjalnëch rëmnotów: Wikipedijô (starnë ò sómi Wikipediji), Wikipedista (priwatné starnë wikipedistów), Specjalnô (starnë generowóné aùtomatno), Diskùsëjô (diskùsëjné starnë) ôs Diskùsëjô_Wikipedije (diskùsëjné starnë ò rëmnoce Wikipedijô). Zdrzë Wiki:Rëmnota_mionów

Serota[editëjë zdrój]

Starna abò lopk, do chtërnégò nie òdwòłëje sã niżódnô jińszô starna. To mògą bëc hasła ùtworzoné bez łączbë z jińszima hasłama, "niechóné" diskùsëjné starnë ôs graficzné lopczi, zapisóné bez nótnoscë abò òstawioné pò rëmónëch starnach.

Starna[editëjë zdrój]

Apartnô téma w Wikipediji. Starnama w Wikipediji są artikle, diskùsëjné starnë, dokùmentacëjô soft-wôrë, ëtd.

Starna diskùsëji[editëjë zdrój]

Starna namienionô diskùsëji ò artiklu. Starnë diskùsëji są aùtomatno dołącziwóné do kòżdégò artikla Wikipedije. Zgrôwã nych starnów je ùnikanié sztridów ë kòmentarów w teksce artiklów.

Starna ùjednoznacznieniô[editëjë zdrój]

Jeżle titel jaczégò artikla je taczi sóm jak jińszégò artikla (np. Norda), jistnieje nótnosc zrëchtowaniô starnë, na chtërny mdą blós òdwòłania do włôscëwëch hasłów (np. Norda (cządnik) ë Norda (czerënk)). Zdrzë: Wiki:Starnë ùjednoznacznieniô

Starna brëkòwnika[editëjë zdrój]

Priwatnô starna brëkòwnika. Starna je zrëchtowónô aùtomatno pò zaregistrowanim sã w Wikipediji. Editowac jã mòże kòżdi (nié blós ji majicel), chòcô jistnieje zwëk, że nie ingerëje sã w zamkłosc priwatnëch starnów jinszëch òsób. Przez diskùsëjną starnã pòdłączoną do priwatny starnë jidze letkò kòntaktowac sã z brëkòwnikã.

Tzw. "Ùzémk" (Stub)[editëjë zdrój]

Starna, chtërnô zamëkô w se blós baro lakòniczną definicëjã pòchwatu. Je to zachãcba do rozwicégò ny témë. Zdrzë: Regle twòrzeniégò ùzémka (wstãpny wersëje artikla)

Edicëjnô wòjna[editëjë zdrój]

Edicëjnô wòjna je bezùstónkòwim, wzójnym pòprawianim tekstu artikla, przez dwùch (abò wicy) aùtorów, chtërny nie są w sztãdze zgòdzëc sã na pòspólné stanowiszcze. W taczim przëtrôfkù, przë dóńcym do "złotégò strzodka" nôczãscy pòmògô stosowanié neùtralnégò pòzdrzatkù, a z technicznëch métlów - diskùsëjnô starna henëtnégò artikla.

Brëkòwnik[editëjë zdrój]

Wespółaùtora abò kòrektora artiklów Wikipediji. Zdrzë: Specjalnô:Listusers

Wikizacëjô[editëjë zdrój]

Wikizacëjô òznôczô zmianã zwëczajnégò tekstu na tekst ze specjalnyma znacznikama brëkòwónyma przez Wikipedijã. Nôwôżniészé je wstôwianié hipertekstowëch lënków do jińszich starnów w Wikipediji. Zdrzë: Twòrzenié lënków w Wikipediji ë Fòrmatowanié tekstu w Wikipediji.