Przejdź do zawartości

Wiki:Neùtralny pùnkt zdrzeniégò

Z Wikipedia

Pòltiką Wikipediji je, że wszëtczé artikle mùszą miec neùtralny pùnkt zdrzeniégò (an. neutral point of view). Wedle Jimbo Wales'a, założcë Wikipediji, regla neùtralnégò pąktu zdrzeniégò je absolutnô ë nienegocjowólnô.

Regla neùtralnégò pòzdrzatkù òznôczô, że darwómë pisac artikle bezpartno ë przezentérowac sprawiedlëwò wszëtczé pòblôsë. Na regla je czãsto lëchò rozmiónô. Nie przëjimô òna, że je mòżlëwé napisac artikel blós z jednégò bezpartnégò, "òbiektiwnégò" pòzdrzatkù. Regla mówi, że darwómë sprawiedlëwò prezentérowac wszëtczé starnë diskùsëji, a NIÉ pisac artikel na taczi ôrt, co bë sugerowôł, że jednô starna mô prôwdã ë ji widzenié ti zajmë je "pòprôwné".

Je baro wôżné, bë aùtorowie Wikipediji prôcôwelë razã nad bezpartnoscą artiklów, bò òd tegò zanôlégô kwalitet Wikipediji ë ji zwënéga jakno wiarëwôrtnégò zdroju infòrmacëji. Dejade, pisanié bezpartnëch artiklów je kùńsztã, chtëren wëmôgô përznã prakticzi.

Òriginalné sfòrmùłowanié deji neùtralnégò pùnktu zdrzeniégò.[editëjë zdrój]

"Neùtralny pąkt zdrzeniégò je próbą zaprezentérowaniô dejów ë faktów na taczi ôrt, na chtëren tak procëmnicë jak ë przëstojnicë mòglëbë sã zgòdzëc. Gwësno, zgòda w 100% nie je mòżlëwô, to da w swiece taczich dejologów, chtërny nie zgòdzą sã na jaką le jińszą prezentacëjã, jak leno cwiardé ògłoszenié jich gwôsnégò pòzdrzatkù. Mòżemë blós szëkac taczégò ôrtu pisaniégò, jaczi mdze akceptowóny przez racjonalnëch lëdzy chtërny mògą miec jińszé pòzdrzatczi na niechtërné pąktë.

[...] Mòże bëc, że nôlżészą dargą bë zrobic twòje pisanié barżi encyklopediczné, je pisac rëchli to, w co lëdze wierzą, jak to co je. [...] Lëdzkô wiara w cos je òbiektiwnym faktã ë më mòżemë to dosc letkò zaprezentérowac z neùtralnégò pąktu zdrzeniégò." -- Jimbo Wales, załóżca Wikipediji.

Dlôcze Wikipedijô darwô bëc bezpartnô[editëjë zdrój]

Wikipedijô je òglową encyklopediją, a to ôznôczô, że je prezentacëją lëdzczi wiedzbë przë gwësnym gradze òglowòscë. Dejade, më lëdze nie zgòdzywómë sã w niechtërnëch rzeczach, ë w kòżdi témie dze da kònkùrencëjné pòzdrzatczi, kòżdi pòzdrzatk prezentérëje jińszą teòrëjã tegò, co je prôwdą. Jeżle jaczi pòzdrzatk przékô jińszim, jegò przestojnicë wierzą, że ne jińszé pòzdrzatczi są falszëwé, ë przez to nie reprezentérëją lëdzczi wiedzbë. Tam, dze je niezgòda do te, co je prôwdą, je wiedno niezgòda do te, co je wiedzbą. Wikipedijô fąkcjonérëje, bò je brzadã wespółdzejaniô ji aùtorów. Leno jak mòżemë òbczôs negò wespółdzejaniô rozwiązac problemã nieòprzestôwnëch edicëjnëch wòjnów, w jaczich chtos cwierdzy "a", a zarô chto jińszi zmieniwô tekst, tak bë znacził "nié-a"?

Rozwiązanim ti problemë, chtërne przëjimómë w prôcë nad Wikipediją, je zaakceptowanié, że lëdzkô wiedzba zamëkô w se wszëtczé wôżné teòrëje na wszëtczé témë. Tak tej, naszim zgrôwã je zaprezentérowanié lëdzczi wiedzbë w taczim znaczenim.

dalszi cyg przińdze