Diskùsëjô Wiki:Neùtralny pùnkt zdrzeniégò

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Z Wikipedia

pąkt/pùnkt[editëjë zdrój]

Tak czësto pò kaszëbskù to je pąkt a nié pùnkt. Warszk 08:39, 14 môja 2006 (CEST)

Jes të tegò gwës?
Wiem, że Trepczik tak pisze, równak w nowim wëdaniém słowôrza Ramułta stoi bënë pùnkt, a nié pąkt. Dlôtegò jô n.p. nié bãdã tegò zmieniwôł w szablónié, bò dlô mie je nowi wëdôwk słowôrza Ramułta, eżle jidzé ò pisënk, jedënim kaszëbsczim normatiwnim jaczé narô je. Pòzdrôwiôm. Mark --Kaszeba 10:49, 14 môja 2006 (CEST)
Jô, ù Ramułta je tak jak të piszesz, leno tam je téż kąsk wiele pòlaszeniô. Nie blós ù Trepczika a téż ù Gołabka (co bë nie rzec, to równak je to kaszëbsczi ë dzysdniowi ùsôdzca a téż zna sã wierã na kaszëbsczi wëmòwie a pisënkù) je pąkt. Jô wiém, ze òn nie je mòże jãzëkòwim méstrã, a jegò słowôrz mòże miec felënczi, ale wedle mie to je jaczi pąkt ;-) wëchòdu dlô kaszëbsczégò pisënkù. Téj jô bë béł za zjinaką miona ti starnë. Warszk 12:58, 14 môja 2006 (CEST)
Co do Słowôrza Wastë Gòłąbka - nié skòmentowôł gò prof. Tréder, chterën je w stopce jakno òpiniodôwca ksążczi, równak nié je mòżno jegò pòzdrzatkù jakno jãzëkòznajôrza bënë nalezc ë to je prawie to co mie baro w tim słowôrzu felëje. A terô przejdã do zdrojów:
1. Pùnkt - Ramułt (jak wëżi), F. Lorentz w: Slovinzisches Woerterbuch,starna 898 ë Pomoranisches Woerterbuch dzél II, starna 88
2. Pąkt - Trepczyk SPK II, starna 128 jakno pl.:punkt; Zëchta Słownik gwar kaszubskich, dzél IV, starna 48 tuwò równak jakno pòlsczi figiel, żart, dowcip (przëmiôr: Pãktë stroic)
Dlô mie narô je tak, że je jeden głos za zjinaką, jeden na nié (bò sóm to napisôł). Jô sóm mëszlã, że zaczem sã to zmieni, to wôrt je to dokładno ùdokùmentowac zdrojama - te jaczi jô nalôz mie równak nié przekòniwôją do zjinaczi. --Kaszeba 16:48, 14 môja 2006 (CEST)
Jô zdrojów wiela nié móm a piszã tak jak mëszlã (chòc wiôldżi dzél mòjégò pisënkù je równak ze słowôrzów) ë mie sã zdôwô (kąsk téż òd mòji starczi), że to mdze równak jak w pòlsczi wëmòwie "pómkt" a nié "płunkt". Pòzdrzatk jãzëkòznajôrza ja baro ważni, leno cos mùszi robic narô za normatiwni słowôrz, a mést w knéżce kaszëby kaszëbskô wëmòwa je pisanô lepi nigle w przëtrôfkù pòlsczich ùsôdzców.
Jô ce rzeknã, że ma dwaji to mòżema sã wadzec jesz długò, co nawetka nie je lëchò, bò kąsk nowégò docëgô do nëch starn a téż zwada ò pisënk mòże dac wiele dobrégò (np. dlô ùczbë kaszëbiznë). Leno nick to nie dô, bò të czë jô bëdzema trzëmôc swòje starnë, téj mùszi sã nalézc jesz chtos, co bë to rozsądzëc. Tedë niech terô bãdze jak je. Pòzdrówczi Warszk 21:19, 14 môja 2006 (CEST)
----
Mié sã z tobą fejn sztridëje :-). Ale terô chcã le napisac cos do: "cos mùszi robic narô za normatiwni słowôrz". Jo, blós niech to nié bãdze jaczis eksperiment, blós słowôrz jaczi òstôł pòprôwno zwerëfikòwôny ë do tegó nié le blós przez jãzëkòznajôrzów, a przez jãzëkòzanjôrzów Kaszëbów. Taczim je dlô mie słowôrz Ramułta w swòjim slédnym wëdaniem. Jô sã nié ùpiérôm przë "swòjim", piszã le, że usôdzca tekstu napisôł jak bëło (stadka òn je dlô mie za tim że tak mô òstac), a të procëm. Jô nié jem w sztądzé wëmëszliwac kaszëbsczégò pisënkù, stadka móm starã bë òpierac sã w taczich jak ten przëtrôfkach na słowôrzach. Nié gôdôm wcale, że móm prôwdã, le je za mało na "jo", bë to zjinaczac. --Kaszeba 21:45, 14 môja 2006 (CEST)

1. Pisënk "pąkt" bëłbë do ùzasadnieniégò fònetiką (że nibë "ą" czëtô sã jakno nosowé "u"). Leno: - to je samò w se nadżinóné, bò mëslã, że wikszosc lëdzy tegò zwãkù nosowò nie wëmôwiô - aktualny pisënk je barżi etimòlogiczny jak fòneticzny, dlôte pisënk "pąkt" wedle mie je absurdalny. Dlôcz mómë pisac "pąkt" jeżlë mómë téż nibë pisac np. "szedł" miast "szed" (jô piszã "szed"! zgòdno z wëmòwą), abò "robien/robien" miast "robieni/robieni"?

2. Wasta Gòłąbk mô prawò robic z kaszëbizną co chce, leno jegò słowôrz nie je ë ni mòże bëc normatiwny a blós le propòzycëją. Tuwò je recenzëjô Gòłąbkòwégò słowôrza: www.rastko.net/rastko-ka/content/view/247/1/ Jô jesz negò słowôrza ni móm so òbsztelowóné, bò sã bòjã, że dostónã atakù serca. Dlôcz? Np. òd Cenôwë, przez Majkòwsczégò, do Trepczika wôżny runicë piselë tip: "harmònijô, kòmpanijô" a wasta Gòłąbk w swòji pismieniznie to "normalizëje" przez tip: "harmoniô, kompaniô". Za taką "normalizacëjã" jô dzãkùjã serdeczno.

3. Lënk do diskùsëji ò Gòłąbkòwim "pąkce": http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=1013 Pòzdrówk, Tuvok 19:23, 28 môja 2006 (CEST)