Biblëjô

Z Wikipedia

Biblëjô, Swiãté Pismò (z grecczégò βιβλιον biblion - zwój papirusu, ksãga, w.l. biblia - ksãdzi) - zbiér ksąg, spisany pierwoszno pò hebrjskù, aramejskù i greckù, ùznôny przez żëdów i chrzescëjôn za zôwzãti przez Bòga. Biblëjô i apartné ji dzéle mają jinszé znaczenié nôbòżné dlô różnëch wëznań. Na chrzescëjańskô Biblëjã składô sã Stôri Testameńt i Nowi Testameńt. Biblëjô hebrajskô - Tanach òbjimô ksãdzi Stôrégò Testameńtù.

Zwój Torë w jãzëkù hebrajsczim

Kanón[edicëjô | editëjë zdrój]

Grecczi słowò kanón òznôczô strzëna, chternô służëła za miarã, stąd dalszé znaczenié - regla, prowadnik pòstãpòwania, wiarë. Kanón Swiãtégò Pisma òznôczô zbiérnik ksąg ùznônëch za zôwzãté i przez to za normã wiarë. Do IV staletégò n.e. nie bëło zadnégò kanonu Biblëji. Pierszé zmiónczi ò przëjãtim zestôwkù kanonicznich ksąg w antikòwim Kòscele pòkôzają sã w ùchòwônëch pismach chrzescëjansczich autorów IV s. - m.n. sw. Atanazégò, sw. Augustina, sw. Heronima, sw. Rufina. W tim czasù próbowano ùsztôłcëc òpòwiôdny kanón - m.jin. na synodach w Hippònie w 393r. i w Kartaginie w 397r. W kùńcu ùgòdzono kanón Biblëji na sobòrze Trëdencczim w 1546r.

Antikòwi dél manuskryptu Septuaginty (zwój Proroków miészich) ok. I s. p.n.e.

Stôri Testameńt[edicëjô | editëjë zdrój]

Na Stôri Testameńt skłôdaô sã w leżnoscë òd ùznanégò kanonu:

 • 39 ksąg - kanón hebrajsczi ùznôny przez żëdów i wëznania protestancczé;
 • 46 ksąg - kanón katolicczi;
 • 49 ksąg - kanón prawosławnë.

Ksãdzi Stôrégò Testameńtu pòwstałë wedle różnich dzysdniowich badérów w cządze òd XII do II s. p.n e.. Zamkòscą Stôrégò Testameńtu je historëjô i spôdkòwizna żëdowsczégò narodu. Òne òstałë spisôné w jãzëkù hebrajsczim i aramejsczim.

Rãcznie przepisëwôny egzemplôrz Biblëji łacëzniané z 1407 r. do czëtani na głos w klôsztorze
Biblëja Gùtenberga pierszô ksążka drëkòwônô przë ùżëcim drëkarzczégò pisma
Dzél hebrajsczégò tekstu Ksãdzi Wińdzeniô rozdz. 20 (Dzesyńc Bòżëch Przëkôzaniów)
Dzęl Ewanielii Łukôsza w Kòdeksu Aleksandryjsczim z V stalatégò

Ksãdzi Stôrégò Testameńtu chrzescëjanie dzelą na:

 • ksãdzi historëczné;
 • ksãdzi profetëczné;
 • ksãdzi didakticzné.

Wedle jinszégò pòdzélënkù, mającégò kòrzenie w żëdowiznie, są to Piãcoksąg Mòjżeszowi (żëd. Tora), Prorocy (żëd. Newiim) i Pisma (żëd. Ketuwim). Dlô Żëdów nôważniszô je nôstarszô czãsc Biblëji - Piãcoksąg Mòjżeszowi

 • Na Piãcoksąg składają sã:
 • Ksãga Pòczątków;
 • Ksãga Wińdzeniô;
 • Ksãga Kapłańskô;
 • Ksãga Lëczbów;
 • Ksãga Pòwtórzonégò Prawa.
 • Ksãdzi Proroków to:
 • Ksãga Jozuégò;
 • Ksãga Sãdzów;
 • Ksãga Samùela 1 i 2;
 • Ksãga Królewskô 1 i 2;
 • Ksãga Izajôsza;
 • Ksãga Jeremiôsza;
 • Ksãga Ezechiela;
 • 12 proroków miészich (Ozejôsza, Joela, Amòsa, Abdiôsza, Jónôsza, Micheôsza, Nahùma, Habakùka, Sofóniôsza, Aggeùsza, Zachariôsza, Malachiôsza).
 • Ksãdzi hagiograficzné - dzelą sã na ksãdzi pòeticczi i na Ksãdzi ò charakterze historëczno - legendarnim.
 • Ksãga Psalmów;
 • Ksãga Przësłowiów;
 • Ksãga Hioba;
 • Piesniô nad Piesniama;
 • Ksãga Rut;
 • Jamrotanié;
 • Ksãga Kòheleta;
 • Ksãga Esterë;
 • Ksãga Daniela;
 • Ksãga Ezdrôsza;
 • Ksãga Nehemiôsza;
 • Ksqga Kroników 1 i 2.

Nowi Testameńt[edicëjô | editëjë zdrój]

Dlô chrzescëjôn, ùznającëch swiãtosc Stôrégò Testameńtu, spòdlowé znaczenié mô téż Nowi Testameńt, spisany w grecczim jãzëkù w latach 52-98 n.e.Zamkòscą Nowégò Testameńtu je Ewanielia, abò "Dobrô Nowina", ò Bòżim królestwie i ò zbawienim rozpòwiôdanô przez Jezësa Christusa i Jegò ùczniów, a téż dzeje pierszich gmin chrzescëjônsczich. Żëdzë i jislam nie ùznają Nowégò Testameńtu za swiãté pisma, chòc jislam ùwôżô Jezësa za proroka. Nowi Testameńt skłôdô sã z 27 ksąg:

 • Sztërë Ewanielie - zôpis żëcégò i ùczenié Jezësa Christusa:
 • Ewanieliô wedle sw. Mateùsza;
 • Ewanieliô wedlw sw. Marka;
 • Ewanieliô wedle sw. Łukôsza;
 • Ewanieliô wedle sw. Jana.
 • Dzeje Apòstolsczi - ksãga ópisuje pòczątczi Kòscoła, pò wniebowstąpienim Jezësa, pòkôzoné na spódkù dzejnotë niechtërnech apòstołów (sw.Pioter, sw.Paweł, sw. Jakùb Starszi i Młodszi).
 • Ksãdzi didakticzné - zbiér lëstów pisónych przez apostołów:
 • 13 lëstów sw. Pawła z Tarsu;
 • Lëst do Hebrajczików;
 • 7 lëstów òglowich (sw. Jakùba, 1 i 2 sw. Piotra, 1,2 i 3 sw. Jana, sw. Judë Tadeusza).
 • Apòkalipsa sw. Jana zwônô téż Òbjawienim sw. Jana.
Lekcjónôrz "To je Słowò Bòżé" (2007)

Eùgeniusz Gòłąbk przetołmacził na kaszëbsczi jãzëk "Swiãté Pismiona Nowégò Testamentu" (wédóné w 1993r.), Psalmë - "Knéga psalmów" (1999), a téż fragmentë ksãgów Stôrégò Testamentu, chtërne są w lekcjónôrzu "To je Słowò Bòżé" (2007). Z lekcjónarza kòrzëstają ùczãstnicë dosc pòpùlarnëch Mszi swiãtich z liturgią w jãzëkù kaszëbsczim.


Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Encyklopediô Biblëjnô. Wyd. trzecé pòprôwioné. Warszawa: Òficëna Wëdawniczô "Vocatio", 2004.
 • Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, z greczi przełożił na kaszëbsczi jãzëk ò Adam Ryszard Sikora, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-87258-39-9
 • Jan Grodzëcczi. "Kòscół dogmatów i tradëcëji" 1963.
 • Kaszëbskô Biblëjô; Nowi Testament; IV Ewanjelje, przełożëł Francyszk Grucza, Hlondianum Poznań 1992, ISBN 83-85203-06-0
 • Ks. J. Karpecczi, "Różnice wëznaniowé", Warszawa 1961
 • Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu, skaszëbił E. Gołąbk, Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ; Pelplin : Wydawnictwo Diecezjalne, 1993, ISBN 83-85011-65-X[1]
 • Witold Tëloch: Dzeje ksąg Starégò Testameńtu. Warszawa: Ksążka i Wiedza, 1985.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

 • [2] Przëkładë Biblëji
 • [3] Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné


Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.