Diskùsëjô:Antón Ôbram

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Z Wikipedia

Przezwëskò jakno ë miono[editëjë zdrój]

Pò pòlskù pisze sã: Antoni Abraham. Pò kaszëbskù je mòżno pisac m.jin: Antoni Ôbram, czë téż n.p. Tóna Ôbram. Jem té dbë, że mùszimë sã trzëmac kaszëbsczégò pisënkù, blós nié wiem jaką fòrmã przëjąc za przédną. Jem za pisënkã: Antoni Ôbram, chcã sã równak waji wprzód spitac, jak wa na to zdrzeta. Kaszeba 09:12, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Myślę, że przy tak niskiej frekwencji na Wiki, takie decyzje póki co musisz podejmować sam... Ja jestem za Antoni Ôbram, a z Tóna Ôbram zróbmy przekierowanie.
--tsca 14:05, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
No jak widać, to od czasu do czasu coś się jednak dzieje.
Ùczk zwrócił uwagę na to, że forma Antoni jest skrajnie dialektalna, a dominująca to Antón czy też forma zdrobniona Tóna, którą de facto najczęściej można usłyszeć. Myślę, że tu chyba zostaniemy przy jego proponowanym Antón Ôbram, umieszcając w nawiasie wersję polskojęzyczną. Rozbudować można to z czasen zawsze o ew. przekierowania.
Pozdrawiam. Kaszeba 21:19, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Pò kaszëbskù "Antoni" je "Antón" (słowôrz Trepczika). "Tóna" abò "Tónk" to są leno zdrobnienia, tak jak pò pòlskù "Antek". (prôwdac, że nôczãscy czëje sã równak: "Tóna") Mëszlã, że to bë darwało bëc: "Antón Ôbram". Òglowò jô jem za tim, bë pisac miona/ przezwëstka Kaszëbów pò CSB, a nié-Kaszëbów w originale. Pòzdrówk, Ùczk 16:08, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Ùczk napisôł: "Pò kaszëbskù "Antoni" je "Antón" (słowôrz Trepczika)"
:-) Jo, równak mòżesz bëc gwësny tegò, że żem - nigle jô to napisôł - to sprôwdzëł.
Równak: ù Sëchtë tom I, starna 5 je téż Antoni. Do tegò żem téż wzirôł za tim jak n.p. pisze Rómk Drzeżdżón ë ù niegò téż sã pòkaziwô wersëjô Antoni. Nie chcã tuwò dokôzëwac na sëłã, że móm prôwdã, chcã le pòkôzac, że nie piszã bë pisac. Òglowò to je grãdo z tim ë mòże bë trza bëło zestôwic pisënk mionów ë sã tegò trzëmac.
Żle jidzé ò Kaszëbów ë nie-Kaszëbów to téż nié wëdiwô mie sã to co piszesz do kùńca dobrim rozwiązaniém. Jô bë bëł za tim, bë pisac pò CBS ë dôwac przeczerowanié z òriginalni wersëji do kaszëbsczégò pisënkù. Bãdzé téż cãżkò rzec przë niechtërnich lëdzach czë sã to Kaszëbi, czë téż nié - przińdzé na gwës nacyganié, a ma mùszimë doch miec klôrowné rozwiąznié.
Pòzdrôwióm baro brateczno. Kaszeba 17:14, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Jo, równak słowôrz Sëchtë nie je ani përzinkã normatiwnym słowôrzã: je słowôrzã gwarów, aùtor zapisëwôł wnetka wszëtkò co miôł czëté. Procëm temù, słowôrz Trepczika mòżë bëc ju ùznôwóny za normatiwny, aùtor swiądno wëbiérô té formë, jaczé ùznôł za nôlepszé ë té formë òn bédëje czëtińcóm. A negò "Antóna" òn "z lëftu" ni mô wzãté :-) Tak je téż ù Ramùłta. Dlôte, jô móm starã czerowac sã przede wszëtczim za Trepczikã, ale wiedno je nót kònsultowac téż z Sëchtą, Ramùłtã ë Lorentza, bò tej sej ù Trepczika to da téż zmiłczi.

Adaptowanié wszëtczich cëzëch mionów do kaszëbsczi foneticzi nie je dobrą a baro nieprakticzną ùdbą, bò:

1. Czãsto nie je to wcôle mòżlëwé. Niechtërnëch cëzëch zwãków nie jidze w CSB zapisac, np. Margaret Thatcher. Anielsczégò zwãkù th w CSB to nie da, tak tej jak to zaadoptowac do CSB? Ò frańcësczich mionach ju nie mdã pisôł. Lepi doch òstawic w originale.

2. Do ti adaptacëji mùszi miec klôrowné regle. A to bë mùszałë bëc dokładné regle dlô kòżdégò jãzëka apartno: np. jak adaptowac do CSB miona anielsczé, francësczé, czesczé, szpańsczé ëtd. (kò jeżle nie znôsz tich reglów, tej nie mdzesz wiedzôł jak szëkac np. "Thatcher", nie jidze ò szëkbã w wiki, le òglowò) A chto té regle mô ùstalec ë chto jich sã naùczi, czej lëdze ni mògą sã richtich naùczëc pisënkù kaszëbsczich słow?

Je to tak nieprakticzné, że w Eùropie robią to mést blós Lëtwini. W taczim môłim jãzëkù jak CSB je to wedle mie niemòżlëwé zrealizowac.

Co jińszégò je:

1. adaptowanié z jińszëch alfabetów (np. z cyrylicë nie je jaż tak grãdé). To je ale doch nótnosc.

2. pôrã taczich mion, jaczé wnetka w kòżdi mòwie są adaptowóné. Są to miona pòstacëjów wôżnëch dlô eùropejsczi kùlturë/ historëji ë je to zamkłô lësta, np: Jezës, Kòpernik, Galileùsz + pôrã grecczich filozofów. Pòzdrówk, Ùczk 19:13, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

No jo, to terô w kùńcu wiem jakô je jinosc midzë Sëchtą a Trepczikã ;-). Le terô szpósë na starnã.
a. OK, Antón je do zakceptowaniégò chòc jô czëti (doma) móm blós Tóna.
b. z cëzima mionama ë przezwëskama żes jes zaszłi dali jakno jô mëslôł. Jô bëł w Pòlsce ë przë pòlsczich przezwëskach. Tuwò pò prôwdze pòdle mie bądze smieszno wëzdrzało, cziej bãdzémë pisale n.p.Kwaśniewski. Chcã le rzec że to dô na gwës miona/przezwëska jaczi sã nie dô skaszëbic jakno ë taczi jaczi sã dô. Niezanôléżno òd tegò je nôt wiedno pisac òriginalni pisënk w klamrach. Tuwò trza bãdzé sã czerowac zdrowim rozëmã.
c. W pòlsczi Wikipedijë je téż mòżno ùzdzec że pisóné je n.p. "Ryszard" miast "Richard": tuwò zdrzë: [[1]] jakno ë [[2]] :-D
A na "Thatcher" to je doch z miona Greta, né ? ;-)
Bë òstac równak przë Ôbrômie, to jak w kùńcu chcëmë pisac:
Antón Ôbram czë téż Tóna Ôbram?
Pòzdrówczi Kaszeba 20:42, 11 cze 2005 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]