Uprawnienia

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

UprawnienieUprawnienie
Podstawowe uprawnienia (basic)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Bez ògrańczeniów przez òpiartë na adresë IP limitë (autoconfirmed)
 • Czëszczenié pòdrãczny pamiãcë starnë bez pëtaniô ò pòcwierdzenié (purge)
 • Czëtanié starnów (read)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós aùtomatno zacwierdzonym brëkòwnikòm” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd znaczników patrolowania ostatnich zmian – oznaczania jako „sprawdzone” (patrolmarks)
 • Zapisënk przez jinterfejs API (writeapi)
Masowe edytowanie (highvolume)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Nacéchòwanié edicëjó jakno aùtomatnych (bot)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Edycja istniejących stron (editpage)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Połącz elementy (item-merge)
 • Tworzenie przekierowań elementu (item-redirect)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Zmiana określeń elementu (etykiet, opisów, aliasów) (item-term)
 • Zmiana określeń właściwości (etykiet, opisów, aliasów) (property-term)
Edycja stron zabezpieczonych (editprotected)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja stron z ograniczeniami (extendedconfirmed)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editextendedsemiprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwalaj tylko redaktorom” (editeditorprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós sprôwnikòm” (editprotected)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja swoich plików CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
Edycja przestrzeni nazw MediaWiki oraz plików JSON projektu i innych użytkowników (editinterface)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja plików CSS i JS projektu i innych użytkowników (editsiteconfig)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Tworzenie, edycja i przenoszenie stron (createeditmovepage)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenié starnów (move)
 • Przenoszenié starnów brëkòwników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenié starnów do grëpë z pòdstarnama (move-subpages)
 • Tworzenie właściwości (property-create)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Ùsôdzanié starnów (bez starnów diskùsëji) (createpage)
 • Ùsôdzanié starnów diskùsëji (createtalk)
Przesyłanie nowych plików (uploadfile)
 • Nadpisëwanié egzystëjącegò, rëchli przez se wësłonegò, lopka (reupload-own)
 • Wladënk lopków (upload)
Przesyłanie, zamiana i przenoszenie plików (uploadeditmovefile)
 • Môlowé nadpisëwanié egzystëjącegò lopka, we wespóldzelnych dostónkach (reupload-shared)
 • Nadpisëwanié egzystëjącegò, rëchli przez se wësłonegò, lopka (reupload-own)
 • Nadpisëwanié egzystëjących lopków (reupload)
 • Przenoszenié lopków (movefile)
 • Przenoszenié starnów bez ùsôdzania przeczérowaniów na placu stôregò miona (suppressredirect)
 • Wladënk lopka z adresë URL (upload_by_url)
 • Wladënk lopków (upload)
Patrolować zmiany w stronach (patrol)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
Wycofywanie zmian na stronach (rollback)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
Blokowanie i odblokowywanie użytkowników (blockusers)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
Wyświetlanie usuniętych plików i stron (viewdeleted)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
Przeglądanie zastrzeżonych wpisów w rejestrach (viewrestrictedlogs)
 • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestru ukrywania (suppressionlog)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
Usuwanie stron, wersji stron i wpisów rejestru (delete)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Zabezpieczanie i odbezpieczanie stron (protect)
 • Céchòwanié edicëjów jakno drobnëch (minoredit)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edicëjô starnów (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwòlë blós sprôwnikòm” (editprotected)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
Zobacz swoją listę obserwowanych (viewmywatchlist)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
Edycja listy obserwowanych (editmywatchlist)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
Tworzenie kont (createaccount)
 • Ignorowanie czarnej listy użytkowników (tboverride-account)
 • Ùsôdzanié nowich kòntów brëkòwników (createaccount)
Dostęp do prywatnych danych (privateinfo)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
Dostęp do danych checkusera (checkuser)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Globalnie zablokuj lub odblokuj adres IP (globalblock)
 • Zakładanie i zdejmowanie globalnych blokad (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Blokowanie lub odblokowanie konta uniwersalnego (centralauth-lock)
 • Utajnianie konta uniwersalnego (centralauth-oversight)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

UprawnienieUprawnienie
Tylko uwierzytelnianie, bez dostępu do API.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.